Temes

A

Cercar

eFTI: el salt digital de la informació del transport de mercaderies

Què és l’eFTI (electronic Freight Transport Information)? És el Reglament de la UE sobre informació electrònica relativa al transport de mercaderies que entrarà en vigor en 2025. I entre altres coses, obliga les autoritats competents a acceptar la informació facilitada en format electrònic.

Publicat el 01.06.2023
El Reglament eFTI impulsarà la digitalització del sector i suposarà una sèrie d'estalvis operatius i econòmics. (Getty Images)

La informació del transport de mercaderies abans de l’eFTI

Documentació en paper, informació fragmentada entre múltiples agents, la falta d'un sistema únic de transmissió de la dades… 

Tot això contribueix a la ineficàcia del transport de mercaderies, que es manifesta en retards, majors costos administratius i emissions documentals innecessàries. 

Amb la finalitat de promoure la digitalització del transport de mercaderies i la logística per a reduir aquestes ineficiències, a més de millorar les capacitats d'execució de les autoritats competents i augmentar l'eficiència i la sostenibilitat del transport, la Comissió Europea va aprovar el 2020 el Reglament Electronic freight transport information (eFTI 2020/1056), que fomenta l'ús de les tecnologies digitals per a:

  • Complir els requisits reglamentaris associats a la documentació necessària per al transport de mercaderies.
  • Reduir els costos administratius dels operadors.
  • Aconseguir l'acceptació per part de les autoritats competents de la informació sobre el transport de mercaderies facilitada per via electrònica.
  • Garantir l'aplicació uniforme de l'obligació d'acceptació per part d'aquestes autoritats.
  • Assegurar la interoperabilitat dels sistemes i solucions informàtics utilitzats.

El Reglament eFTI pretén únicament facilitar i fomentar la transmissió d'informació entre els operadors econòmics i les autoritats competents per mitjans electrònics, sense entrar en el contingut d'aquesta informació que ha de seguir les disposicions de la Unió o dels seus estats membres.

El Reglament no imposa nous requisits d'informació ni suprimeix la possibilitat de l'ús de la documentació en paper, però garanteix el dret a l'intercanvi electrònic d'aquesta informació amb les administracions.

Lia Potec, responsable de polítiques del departament de mobilitat i transport de la Comissió Europea, va explicar en el webinar  ‘Electronic Freight Transport Information (eFTI) and its positioning in the Freight & Logistics sector’ que ara mateix, l'acceptació de documentació electrònica, “és bastant impredictible i que varia segons el país o fins i tot autoritat competent”.

“Després d'analitzar la situació”, va explicar la responsable europea, “vam veure que era necessari actuar amb la finalitat d'orientar l'acceptació documental electrònica per part les autoritats de manera uniforme en tota la UE i per a proporcionar unes certes especificacions quant a la utilització d'aquesta”.

…i la informació del transport de mercaderies amb l’eFTI

L'entrada en vigor en 2025 de l’eFTI estableix un marc jurídic perquè els operadors econòmics comparteixin informació en format electrònic amb les autoritats sobre el transport de mercaderies per carretera, ferrocarril, vies navegables o aire a la Unió Europea. 

El Reglament cobreix la documentació que es genera en el transport de mercaderies en aviació civil, ferrocarril, carretera i via navegable, ja que el marítim es regula per la finestreta única marítima. (Getty Images)

El Reglament eFTI afecta a diverses normatives de la UE, com les relatives a tarifes, transport combinat, cabotatge per carretera, trasllat de residus, mercaderies perilloses, seguretat aèria i interoperabilitat ferroviària, entre altres. 

Després de sofrir diversos retards, la seva aplicació està prevista a partir de desembre de 2025.

La pilota, en la teulada de les autoritats

Com a punt més destacat, eFTI obliga els autoritats a acceptar la informació presentada electrònicament en el format específic prescrit pel Reglament, mentre que els operadors econòmics no estan obligats a utilitzar el format electrònic i poden continuar recorrent als documents en paper. 

El Reglament també exigeix als autoritats que estableixin els seus propis sistemes que s'adhereixin als normes comuns establertes a nivell de la UE per a garantir la coherència en tot el territori.

Com explica Jaume Bagot, cap de millora de processos del Port de Barcelona, “en aquest cas, les empreses privades van més avançades que els administracions i autoritats competents, ja que són capaces de generar documents en format electrònic que en molts casos no accepten aquestes administracions. No obstant això, amb aquest Reglament estaran obligades a fer-ho”.

Diferents actors podran accedir a les dades en funció del seu nivell d'autorització per a llegir-els o processar-els. Això significa que no és necessari enviar aquestes dades als autoritats cada vegada que és produeix una operació de transport i que poguin romandre en la plataforma eFTI sense ser controlats mai.

Tot això significa que qualsevol transport intern a la UE o iniciat a la UE amb destinació a països tercers, així com la informació procedent de fora de la UE, podria presentar-se en el mateix format electrònic utilitzant una plataforma eFTI, i qualsevol autoritat dels 27 Estats membres podria llegir-la sense cap altra especificitat.

El Reglament apunta exclusivament a la documentació que es genera en el transport de mercaderies en aviació civil, ferrocarril, carretera i via navegable, ja que el transport marítim es regula per la finestreta única marítima.

eFTI obliga les autoritats a acceptar la informació presentada electrònicament en el format específic prescrit pel Reglament

Plataformes eFTI certificades

L'intercanvi documental es realitzarà a través d'unes plataformes eFTI basades en sistemes TIC i bases de dades que allotjaran la informació dels documents. La Comissió disposa d'una arquitectura d'alt nivell que requereix que les autoritats es connectin a una finestreta nacional, que al seu torn redirigeix les seves sol·licituds a la plataforma eFTI adequada. 

Per a donar seguretat a aquest intercanvi, la Comissió Europea preveu que plataformes i proveïdors hagin d'estar certificats per un Organisme d'Avaluació de la Conformitat (OEC).

S'espera que el model de dades, que inclou tots els requisits d'informació d'acord amb cada legislació, s'adopti al juny/juliol de 2023. Els Estats membres tenen fins a desembre de 2025 per a aplicar el Reglament eFTI, però poden fer-ho abans si estan preparats i es disposa de plataformes i proveïdors de serveis eFTI certificats. 

D'una banda, existeixen les plataformes certificades, privades o públiques, i d'altra banda les administracions que volen accedir a la documentació/informació.

Però, en aquest escenari, s'han habilitat uns punts d'accés per a les autoritats competents que actuaran només com a intermediaris entre les plataformes eFTI i les autoritats competents, sense emmagatzemar ni processar les dades de les que intermediarà en el seu accés, excepte les metadades que es podrien usar amb finalitats estadístics o per a monitorar les operacions.

La digitalització del transport de mercaderies redueix ineficiències i millora les capacitats d'execució de les autoritats competents. (Getty Images)

Els operadors econòmics no estan obligats a facilitar la informació reglamentària en format electrònic, però poden fer-ho si utilitzen una plataforma i un proveïdor de serveis eFTI certificat.

Les autoritats poden accedir a la informació de la plataforma eFTI prèvia sol·licitud, i s'està estudiant la possibilitat de realitzar controls previs del transport, ja que el Reglament eFTI proporciona una base jurídica per a la seva aplicació. 

Aquestes podrien fer una consulta a través d'una finestreta eFTI per a comprovar si existeix un vincle d'identificació únic amb informació relacionada amb una operació de transport activa, i si existís tal vincle, les autoritats tindrien autorització per a sol·licitar l'accés a les dades. 

La interoperabilitat entre els sistemes informàtics i els sistemes heretats basats en paper és un repte en el sector del transport de mercaderies a Europa. Per a garantir que un document en paper tingui el mateix contingut equivalent a un registre informàtic, és necessari que hi hagi una normalització dels formats i protocols de dades.

SIMPLE, la plataforma pública espanyola

SIMPLE, SIMplification of Processes for a Logistic Enhancement, és la plataforma tecnològica que permetrà una gestió integrada i digital dels documents, dades i fluxos d'informació vinculats al transport de mercaderies multimodal, entre els diferents nodes i transports de la cadena de transport desenvolupada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ADIF i Ports de l'Estat.

La plataforma és un projecte pilot desenvolupat en el marc Europeu FEDERATED, l'objectiu del qual és validar els conceptes de la xarxa federada de plataformes que serà la base de la infraestructura digital interoperable.

SIMPLE permet conèixer la traçabilitat en temps real de mercaderies i documentació vinculades al seu transport en la qual les dades només hauran d'introduir-se una sola

vegada, facilitant la interconnexió entre Administracions Públiques competents i entre el Sector Públic i els diferents agents del sector logístic privat.

Una oportunitat per al sector

Els experts que van participar en l'esmentat webinar van comentar que el desenvolupament d'aquestes plataformes, més enllà del seu propòsit original, suposa una oportunitat per a transformar el conjunt de la cadena de subministrament.

“Podria ser un punt d'inflexió en la digitalització del sector logístic si els operadors es convencen dels avantatges econòmics i operatius”, va dir Alexio Picco, director de Circle Group.

Sobre els primers, la UE estima uns estalvis econòmics considerables; 20.000-27.000 milions d'euros en despeses administratives i 75.000-102.000 milions d'euros en hores de treball.

Esperonada per les regulacions europees, la maduresa digital va obrint-se pas en el sector i en les autoritats responsables per a deixar enrere el paper definitivament.