Temes

A

Cercar

La Xarxa Transeuropea de Transport s’estén cap a l’Est

És una de les conseqüències del conflicte entre Rússia i Ucraïna. L'aprovació al juliol de 2021 de la revisió de la Xarxa Transeuropea de Transports (TEN-T) ha quedat supeditada a la guerra i una modificació està en marxa. Expliquem les seves característiques principals.

Publicat el 06.10.2022

Carles Rúa és Cap d’Innovació del Port de Barcelona i Director del Màster Executive en Supply Chain Management de l’UPC.

Al juliol de 2022 la Comissió va revisar els mapes de la TEN-T per a facilitar l'extensió dels corredors europeus cap a Ucraïna i la seva futura incorporació als estàndards de transport europeus. (GettyImages)

El propòsit de la TEN-T

El Reglament UE 1315/2013 (Regulation (EU) 1315/2013) és el marc del desenvolupament de la Xarxa Transeuropea de Transports (Trans-European Transport Network, TEN-T). Va néixer amb l'objectiu d'establir una xarxa multimodal de transport que vertebri els fluxos de transport de persones i mercaderies a través d'Europa. 

Aquesta xarxa uneix els nodes urbans de la UE amb els ports marítims i fluvials, aeroports i terminals intermodals, a través d'una estructura de carreteres, vies fèrries i autopistes de la mar (motorways of the sea). 

Aquest reglament va establir la xarxa de transports europees en dues capes:

 • Una xarxa global o comprehensive network: el conjunt de les infraestructures existents i planificades que cobreixen totes les regions de la UE. Inclou les mesures destinades a fomentar l'ús eficient i sostenible, social i mediambientalment, d'aquestes infraestructures.
 •  Una xarxa bàsica o core network: les parts de la xarxa global estratègicament importants per a aconseguir els objectius europeus en matèria de transport.

El reglament establia provisions perquè la xarxa bàsica es completi en 2030 i la xarxa global en 2050

El desplegament d'aquesta estructura es realitzava a través de nou corredors de transport europeus, els Corredors de la Xarxa Bàsica (Core Network Corridors, CNC), i dues prioritats horitzontals: el European Rail Traffic Management System (ERTMS) i les esmentades autopistes de la mar.

Les modificacions de la TEN-T

No obstant això, les disrupcions causades per la pandèmia del COVID-19 i els reptes actuals als quals s'enfronta la UE (canvi climàtic, la transició energètica, la necessitat de desenvolupar infraestructures més resilients), van provocar una revisió del  marc legal al juliol de 2021.

El Reglament (UE) 1153/2021 (Regulation (EU) 2021/1153) s’alinea amb els nous objectius del Pacte Verd Europeu (European Green Deal) i l'estratègia per a un transport més sostenible i intel·ligent (Sustainable and Smart Mobility Strategy). 

La nova proposta té canvis significatius respecte a l'anterior:

 • Crea el concepte de Corredor de Transport Europeu (European Transport Corridors, ETC), que fusiona els nou Corredors de la Xarxa Bàsica (CNC) amb els corredors de transport de mercaderies (Rail Freight Corridors, RFC) també definits per la UE.
  La fi és assegurar el correcte desenvolupament constructiu de les infraestructures i la coordinació de la seva operativa.
 • Afegeix la Xarxa Bàsica Estesa (Extended Core Network) a la dues capes ja existents, el desenvolupament de les quals hauria de finalitzar en 2040. A nivell de finançament, aquesta nova capa tindrà les mateixes oportunitats que la xarxa bàsica.
 • Es relaxa la definició de 'node urbà'. Totes les àrees urbanes de més de 100.000 habitants i les capitals de les regions NUTS2 en les quals no hi hagi nodes d'aquesta dimensió passen a formar part de la xarxa. Així, el nombre de nodes urbans a la UE passa de 88 a 426.
 • El concepte d'autopistes de la mar, molt restrictiu en l'anterior reglament, se substitueix pel concepte d'Espai Marítim Europeu (European Maritime Space). Inclou, no sols els recorreguts entre ports de la UE, sinó també amb països veïns.
 • Es fixa clarament la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle com un dels objectius d'aquesta revisió. També promou el disseny d'infraestructures que assegurin la resiliència i la neutralitat climàtica.

Com la guerra entre Rússia i Ucraïna entra a la TEN-T

Lamentablement, la recent invasió d'Ucraïna per part de Rússia ha obligat la Unió Europea a replantejar-se la xarxa transeuropea de transports sobre la base del nou panorama geopolític. 

Així, al maig de 2022, la Comissió Europea va identificar els principals desafiaments als quals s'enfronta la UE i els països veïns per a donar suport a l'economia i la recuperació d'Ucraïna i millorar les seves comunicacions amb els països de la UE estenent els Corredors Europeus de Transport.

De fet, en aquest mes de maig, com a part de la resposta solidària de la UE amb Ucraïna, la Comissió Europea va presentar un conjunt d'accions per a facilitar l'exportació dels seus productes agrícoles a través de l'anomenada “Solidarity Lanes” Communication

Aquest document proposa una sèrie de mesures urgents a desenvolupar:

 • Augmentar el material de transport disponible (vagons, vaixells,…).
 • Elevar la capacitat ferroviària (nombre de solcs, accés i capacitat de les terminals intermodals,…).
 • Facilitar els processos administratius per a travessar la frontera (tràmits duaners).
 • Incrementar la capacitat de magatzematge en sòl europeu de productes agrícoles ucraïnesos.

A mitjà termini, la comunicació vol establir noves infraestructures de connexió que ajudin a la reconstrucció d'Ucraïna.

En aquest sentit, al juliol de 2022 la Comissió va revisar els mapes de la TEN-T per a facilitar l'extensió dels corredors europeus cap a Ucraïna i la seva futura incorporació als estàndards de transport europeus.

La recent invasió d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a replantejar-se la Xarxa Transeuropea de Transport sobre la base del nou panorama geopolític

El nou mapa de la TEN-T

Els principals canvis proposats, i que ara haurà d'aprovar el Parlament Europeu, són l'extensió de quatre dels Corredors Europeus de transport cap a Moldàvia i Ucraïna. 

En concret, proposa:

 • Estendre el corredor Mar del Nord – Mar Bàltica a través de Lviv i Kyiv fins a Mariupol. 
 • Ampliar el corredor Mar Bàltica - Mar Negre - Mar Egea fins a Odessa via Lviv i Chisinau.
 • L'extensió dels corredors Mar Bàltica - Mar Adriàtic i Rin-Danubi fins a Lviv.

En contrapartida, aquestes propostes impliquen una reducció de l'extensió del Corredor Mediterrani. Fins ara, aquest arribava a la frontera d'Ucraïna a través d'Hongria. En els nous mapes definits per la UE finalitza a Zagreb (Croàcia).

A més d'adaptar els corredors es proposen altres mesures:

 • Adaptar les infraestructures de Moldàvia i Ucraïna als estàndards tècnics, reguladors i administratius europeus. Aquesta actuació requerirà d'inversions molt considerables.
 • Rússia i Bielorússia ja no són objectiu prioritari de la UE.
  Com a conseqüència, els passos transfronterers entre la UE i tots dos països deixen de formar part de la Xarxa Bàsica per a incloure's en la Xarxa Global i, per tant, la seva execució es demora del 2030 al 2050. A efectes pràctics, això impacta considerablement en el finançament de les infraestructures transfrontereres, ja que els fons europeus es dirigeixen preferentment cap a la Xarxa Bàsica.
 • Se suprimeixen de la TEN-T els mapes indicatius del seu possible futura extensió cap a Rússia i Bielorússia.
  En aquest punt es deixa la porta oberta a una possible transició democràtica a Bielorússia que podria permetre la seva reincorporació al Reglament.
 • S'exigeix als estats membres l'elaboració de plans d'adaptació a l'ample de via estàndard.
  Finlàndia, Estònia, Letònia, Lituània, Portugal i Espanya, estats membres amb un ample de via nominal diferent dels 1435 mm, hauran d'elaborar un pla de transició de les seves infraestructures ferroviàries a l'ample estàndard europeu. Aquests plans (que no les infraestructures) hauran d'estar finalitzats dos anys després de l'aprovació del nou reglament.
  Encara que també té un ample diferent, Irlanda queda exclosa pel seu caràcter insular i la seva impossibilitat de connexió a la resta d'infraestructures ferroviàries europees.
  L'adopció d'un ample estàndard a Moldàvia i Ucraïna, així com en els altres països europeus, és essencial per a millorar la interoperabilitat i l'eficiència del ferrocarril.

Aquesta proposta de modificació s'uneix a altres iniciatives desenvolupades per la UE per a facilitar les exportacions i el comerç bilateral entre la UE i Ucraïna. Els efectes col·laterals del conflicte també arriben al transport.